Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Manisa İl Müdürlüğü 19.11.2012

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA 22 KALEM İHTİYAÇ FAZLASI MUHTELİF AG/OG ELEKTRİK MALZEMESİ SATIŞI, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
 
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Manisa İl Müdürlüğünden:
İhale dosya no                                  :  45-2012/ İFMS- 01
1 - İdarenin                                     
a) Adresi                                          :  Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak No:14 / MANİSA
b) Telefon ve faks numarası             :  0-236-2351135 / 0-236-2351134
c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  manisa-1@tedas.gov.tr
2 - İhale konusu malın                    
a) Niteliği, türü ve miktarı                :  22 kalem İhtiyaç fazlası AG/OG Elektrik malzemesi satışı.
 
Sıra No
Malzemenin Cinsi ve niteliği
Miktarı
1
Çeşitli gerilimlerde güç ve dağıtım trafoları, çeşitli miktarlarda muhtelif malzemeler
22 kalem
 
Malzemelerin tüm ayrıntıları ihale dosyasında bulunmaktadır.
b) Teslim yeri                                   :  GEDİZ E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü merkez ambarları.
c) İşe başlama tarihi                         :  Alıcı sözleşme imzaladığı tarihten itibaren 5 iş günü zarfında satılan malzemenin bedeli ile KDV tutarını satıcının veznesine veya banka hesabına yatıracak ve işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 5 iş günü.
3 - İhalenin                                      
a) Yapılacağı yer                              :  GEDİZ E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü toplantı salonu
b) Tarihi ve saati                              :  28.11.2012 günü, saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Gerçek kişi veya tüzel kişi olması. İstekli bir tüzel kişilik ise, ayrıca imza sirküleri veya tüzel kişilik namına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir Noterden tasdikli vekaletnameyi ibraz etmesi,
b) Kanuni ikametgah adresinin bildirilmesi.
c) Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanı GEDİZ E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü Malzeme Yönetim ve İkmal Müdürlüğü Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak No:14 / MANİSA adresinde görülebilir ve 150 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedeli GEDİZ E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.
7 - Teklifler, ihale saatine kadar GEDİZ E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü Malzeme Yönetim ve İkmal Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Satışı yapılacak malzemelere; hangi birim üzerinden teklif verileceği fiyat teklif formunda gösterilmiştir.
9 - İstekliler, satışı yapılacak malzemelerin ihale dosyasında bulunan Teklif İsteme Şartnamesindeki çizelgede; satış numarası verilerek belirtilmiş malzemeler için tespit edilmiş olan tutarlardaki geçici teminatı vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11 - İstekliler Ortak Girişim ve Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12 - Bu ihalede satışa sunulan malzemelerin tamamına fiyat verilecektir.
13 - Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.
 

Günün Yorumu

Japon araştırmacı-yazar Morita: "Dünyayı nükleer enerji ile kirlettiğimiz için utanıyorum!" Yorumlarınızı bekliyoruz!Duyurular

Etkinlikler

İhaleler

Anlık Elektrik Satış Fiyatları