EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 08.02.2013

 

DOZER İÇİN SOL YÜRÜYÜŞ POMPASI (HİDROMOTOR) SATIN ALINACAKTIR
 
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Liebherr marka 2003 model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 1 adet Sol Yürüyüş Pompası (Hidromotor) alımı ve araca montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İKN: 2013/13315
1 - İdarenin
a) Adresi                                 :  P.K.9   17400-ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375
c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; Liebherr marka 2003 model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 1 adet Sol Yürüyüş Pompası (Hidromotor) (Parça No:5801088) alımı ve araca montajı işi.
b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 takvim gününde teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.
b) Tarihi ve saati                     :  25/02/2013 - 14.00
4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 25/02/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Günün Yorumu

Japon araştırmacı-yazar Morita: "Dünyayı nükleer enerji ile kirlettiğimiz için utanıyorum!" Yorumlarınızı bekliyoruz!Duyurular

Etkinlikler

İhaleler

Anlık Elektrik Satış Fiyatları